Skip to content

GIÁ THÉP TẤM SS400, A36, 345B , MẠ KẼM, TẤM GÂN TỐT NHẤT HÔM NAY

Bảng báo giá thép tấm SS400 mới nhất hôm nay
Mác thép Độ dày (mm) Rộng (mm) Dài (m) ĐVT Giá tiền (VNĐ)
SS400 3 ly 1500/2000 3m/6m/12m/QC Kg 11,000
SS400 4 ly 1500/2000 3m/6m/12m/QC Kg 11,000
SS400 5 ly 1500/2000 3m/6m/12m/QC Kg 11,000
SS400 6 ly 1500/2000 3m/6m/12m/QC Kg 11,000
SS400 7 ly 1500/2000 3m/6m/12m/QC Kg 11,000
SS400 8 ly 1500/2000 3m/6m/12m/QC Kg 11,000
SS400 9 ly 1500/2000 3m/6m/12m/QC Kg 11,000
SS400 10 ly 1500/2000 3m/6m/12m/QC Kg 11,000
SS400 11 ly 1500/2000 3m/6m/12m/QC Kg 11,000
SS400 12 ly 1500/2000 3m/6m/12m/QC Kg 11,000
SS400 13 ly 1500/2000 3m/6m/12m/QC Kg 11,000
SS400 14 ly 1500/2000 3m/6m/12m/QC Kg 11,000
SS400 15 ly 1500/2000 3m/6m/12m/QC Kg 11,000
SS400 16 ly 1500/2000 3m/6m/12m/QC Kg 11,000
SS400 17 ly 1500/2000 3m/6m/12m/QC Kg 11,000
SS400 18 ly 1500/2000 3m/6m/12m/QC Kg 11,000
SS400 19 ly 1500/2000 3m/6m/12m/QC Kg 11,000
SS400 20 ly 1500/2000 3m/6m/12m/QC Kg 11,000
SS400 30 ly 1500/2000 3m/6m/12m/QC Kg 11,000
SS400 40 ly 1500/2000 3m/6m/12m/QC Kg 11,000
SS400 50 ly 1500/2000 3m/6m/12m/QC Kg 11,000
SS400 60 ly 1500/2000 3m/6m/12m/QC Kg 11,000
SS400 70 ly 1500/2000 3m/6m/12m/QC Kg 11,000
SS400 80 ly 1500/2000 3m/6m/12m/QC Kg 11,000
SS400 90 ly 1500/2000 3m/6m/12m/QC Kg 11,000
SS400 100 ly 1500/2000 3m/6m/12m/QC Kg 11,000
SS400 110 ly 1500/2000 3m/6m/12m/QC Kg 11,000
SS400 120 ly 1500/2000 3m/6m/12m/QC Kg 11,000
SS400 130 ly 1500/2000 3m/6m/12m/QC Kg 11,000
SS400 140 ly 1500/2000 3m/6m/12m/QC Kg 11,000
SS400 150 ly 1500/2000 3m/6m/12m/QC Kg 11,000
SS400 160 ly 1500/2000 3m/6m/12m/QC Kg 11,000
SS400 170 ly 1500/2000 3m/6m/12m/QC Kg 11,000
SS400 180 ly 1500/2000 3m/6m/12m/QC Kg 11,000
SS400 190 ly 1500/2000 3m/6m/12m/QC Kg 11,000
SS400 200 ly 1500/2000 3m/6m/12m/QC Kg 11,000
SS400 300 ly 1500/2000 3m/6m/12m/QC Kg 11,000
Bảng báo giá thép tấm A36 mới nhất hôm nay
Mác thép Quy cách (mm) ĐVT Giá tiền VNĐ
Độ dày (mm) Rộng (mm) Dài (m)
ATSM A36 3 ly 1500/2000 6m /12m/QC Kg 11,000
ATSM A36 4 ly 1500/2000 6m /12m/QC Kg 11,000
ATSM A36 5 ly 1500/2000 6m /12m/QC Kg 11,000
ATSM A36 6 ly 1500/2000 6m /12m/QC Kg 11,000
ATSM A36 7 ly 1500/2000 6m /12m/QC Kg 11,000
ATSM A36 8 ly 1500/2000 6m /12m/QC Kg 11,000
ATSM A36 9 ly 1500/2000 6m /12m/QC Kg 11,000
ATSM A36 10 ly 1500/2000 6m /12m/QC Kg 11,000
ATSM A36 11 ly 1500/2000 6m /12m/QC Kg 11,000
ATSM A36 12 ly 1500/2000 6m /12m/QC Kg 11,000
ATSM A36 13 ly 1500/2000 6m /12m/QC Kg 11,000
ATSM A36 14 ly 1500/2000 6m /12m/QC Kg 11,000
ATSM A36 15 ly 1500/2000 6m /12m/QC Kg 11,000
ATSM A36 16 ly 1500/2000 6m /12m/QC Kg 11,000
ATSM A36 17 ly 1500/2000 6m /12m/QC Kg 11,000
ATSM A36 18 ly 1500/2000 6m /12m/QC Kg 11,000
ATSM A36 19 ly 1500/2000 6m /12m/QC Kg 11,000
ATSM A36 20 ly 1500/2000 6m /12m/QC Kg 11,000
ATSM A36 30 ly 1500/2000 6m /12m/QC Kg 11,000
ATSM A36 40 ly 1500/2000 6m /12m/QC Kg 11,000
ATSM A36 50 ly 1500/2000 6m /12m/QC Kg 11,000
ATSM A36 60 ly 1500/2000 6m /12m/QC Kg 11,000
ATSM A36 70 ly 1500/2000 6m /12m/QC Kg 11,000
ATSM A36 80 ly 1500/2000 6m /12m/QC Kg 11,000
ATSM A36 90 ly 1500/2000 6m /12m/QC Kg 11,000
ATSM A36 100 ly 1500/2000 6m /12m/QC Kg 11,000
ATSM A36 110 ly 1500/2000 6m /12m/QC Kg 11,000
ATSM A36 120 ly 1500/2000 6m /12m/QC Kg 11,000
ATSM A36 130 ly 1500/2000 6m /12m/QC Kg 11,000
ATSM A36 140 ly 1500/2000 6m /12m/QC Kg 11,000
ATSM A36 150 ly 1500/2000 6m /12m/QC Kg 11,000
ATSM A36 160 ly 1500/2000 6m /12m/QC Kg 11,000
ATSM A36 170 ly 1500/2000 6m /12m/QC Kg 11,000
ATSM A36 180 ly 1500/2000 6m /12m/QC Kg 11,000
ATSM A36 190 ly 1500/2000 6m /12m/QC Kg 11,000
ATSM A36 200 ly 1500/2000 6m /12m/QC Kg 11,000
ATSM A36 300 ly 1500/2000 6m /12m/QC Kg  Call
Bảng báo giá thép tấm Q345B mới nhất hôm nay
Mác thép Quy cách (mm) ĐVT Giá tiền (VNĐ)
Độ dày (mm) Rộng (mm) Dài (m)
Q345B 3 ly 1500/2000 3m/6m /12m/QC Kg 10,900
Q345B 4 ly 1500/2000 3m/6m /12m/QC Kg 10,900
Q345B 5 ly 1500/2000 3m/6m /12m/QC Kg 10,900
Q345B 6 ly 1500/2000 3m/6m /12m/QC Kg 10,900
Q345B 7 ly 1500/2000 3m/6m /12m/QC Kg 10,900
Q345B 8 ly 1500/2000 3m/6m /12m/QC Kg 10,900
Q345B 9 ly 1500/2000 3m/6m /12m/QC Kg 10,900
Q345B 10 ly 1500/2000 3m/6m /12m/QC Kg 10,900
Q345B 11 ly 1500/2000 3m/6m /12m/QC Kg 10,900
Q345B 12 ly 1500/2000 3m/6m /12m/QC Kg 10,900
Q345B 13 ly 1500/2000 3m/6m /12m/QC Kg 10,900
Q345B 14 ly 1500/2000 3m/6m /12m/QC Kg 10,900
Q345B 15 ly 1500/2000 3m/6m /12m/QC Kg 10,900
Q345B 16 ly 1500/2000 3m/6m /12m/QC Kg 10,900
Q345B 17 ly 1500/2000 3m/6m /12m/QC Kg 10,900
Q345B 18 ly 1500/2000 3m/6m /12m/QC Kg 10,900
Q345B 19 ly 1500/2000 3m/6m /12m/QC Kg 10,900
Q345B 20 ly 1500/2000 3m/6m /12m/QC Kg 10,900
Q345B 30 ly 1500/2000 3m/6m /12m/QC Kg 10,900
Q345B 40 ly 1500/2000 3m/6m /12m/QC Kg 10,900
Q345B 50 ly 1500/2000 3m/6m /12m/QC Kg 10,900
Q345B 60 ly 1500/2000 3m/6m /12m/QC Kg 10,900
Q345B 70 ly 1500/2000 3m/6m /12m/QC Kg 10,900
Q345B 80 ly 1500/2000 3m/6m /12m/QC Kg 10,900
Q345B 90 ly 1500/2000 3m/6m /12m/QC Kg 10,900
Q345B 100 ly 1500/2000 3m/6m /12m/QC Kg 10,900
Q345B 110 ly 1500/2000 3m/6m /12m/QC Kg 10,900
Q345B 120 ly 1500/2000 3m/6m /12m/QC Kg 10,900
Q345B 130 ly 1500/2000 3m/6m /12m/QC Kg 10,900
Q345B 140 ly 1500/2000 3m/6m /12m/QC Kg 10,900
Q345B 150 ly 1500/2000 3m/6m /12m/QC Kg 10,900
Q345B 160 ly 1500/2000 3m/6m /12m/QC Kg 10,900
Q345B 170 ly 1500/2000 3m/6m /12m/QC Kg 10,900
Q345B 180 ly 1500/2000 3m/6m /12m/QC Kg 10,900
Q345B 190 ly 1500/2000 3m/6m /12m/QC Kg 10,900
Q345B 200 ly 1500/2000 3m/6m /12m/QC Kg  Call
Q345B 300 ly 1500/2000 3m/6m /12m/QC Kg  Call
Bảng báo giá thép tấm A572 mới nhất hôm nay
Mác thép Quy cách (mm) ĐVT Giá tiền (VNĐ)
Độ dày (mm) Rộng (mm) Dài (m)
A572 3 ly 1500/2000 3m/6m /12m/QC Kg 11,100
A572 4 ly 1500/2000 3m/6m /12m/QC Kg 11,100
A572 5 ly 1500/2000 3m/6m /12m/QC Kg 11,100
A572 6 ly 1500/2000 3m/6m /12m/QC Kg 11,100
A572 7 ly 1500/2000 3m/6m /12m/QC Kg 11,100
A572 8 ly 1500/2000 3m/6m /12m/QC Kg 11,100
A572 9 ly 1500/2000 3m/6m /12m/QC Kg 11,100
A572 10 ly 1500/2000 3m/6m /12m/QC Kg 11,100
A572 11 ly 1500/2000 3m/6m /12m/QC Kg 11,100
A572 12 ly 1500/2000 3m/6m /12m/QC Kg 11,100
A572 13 ly 1500/2000 3m/6m /12m/QC Kg 11,100
A572 14 ly 1500/2000 3m/6m /12m/QC Kg 11,100
A572 15 ly 1500/2000 3m/6m /12m/QC Kg 11,100
A572 16 ly 1500/2000 3m/6m /12m/QC Kg 11,100
A572 17 ly 1500/2000 3m/6m /12m/QC Kg 11,100
A572 18 ly 1500/2000 3m/6m /12m/QC Kg 11,100
A572 19 ly 1500/2000 3m/6m /12m/QC Kg 11,100
A572 20 ly 1500/2000 3m/6m /12m/QC Kg 11,100
A572 30 ly 1500/2000 3m/6m /12m/QC Kg 11,100
A572 40 ly 1500/2000 3m/6m /12m/QC Kg 11,100
A572 50 ly 1500/2000 3m/6m /12m/QC Kg 11,100
A572 60 ly 1500/2000 3m/6m /12m/QC Kg 11,100
A572 70 ly 1500/2000 3m/6m /12m/QC Kg 11,100
A572 80 ly 1500/2000 3m/6m /12m/QC Kg 11,100
A572 90 ly 1500/2000 3m/6m /12m/QC Kg 11,100
A572 100 ly 1500/2000 3m/6m /12m/QC Kg 11,100
A572 110 ly 1500/2000 3m/6m /12m/QC Kg 11,100
A572 120 ly 1500/2000 3m/6m /12m/QC Kg 11,100
A572 130 ly 1500/2000 3m/6m /12m/QC Kg 11,100
A572 140 ly 1500/2000 3m/6m /12m/QC Kg 11,100
A572 150 ly 1500/2000 3m/6m /12m/QC Kg 11,100
A572 160 ly 1500/2000 3m/6m /12m/QC Kg 11,100
A572 170 ly 1500/2000 3m/6m /12m/QC Kg 11,100
A572 180 ly 1500/2000 3m/6m /12m/QC Kg 11,100
A572 190 ly 1500/2000 3m/6m /12m/QC Kg 11,100
A572 200 ly 1500/2000 3m/6m /12m/QC Kg 11,100
A572 300 ly 1500/2000 3m/6m /12m/QC Kg 11,100
Bảng báo giá thép tấm gân mới nhất hôm nay
Mác thép Quy cách (mm) ĐVT Giá tiền (VNĐ)
Độ dày (mm) Rộng (mm) Dài (m)
Thép tấm gân chống trượt SS400/Q345 3 ly 1500/2000 6m /12m/QC Kg 11,500
4 ly 1500/2000 6m /12m/QC Kg 11,500
5 ly 1500/2000 6m /12m/QC Kg 11,500
6 ly 1500/2000 6m /12m/QC Kg 11,500
7 ly 1500/2000 6m /12m/QC Kg 11,500
8 ly 1500/2000 6m /12m/QC Kg 11,500
9 ly 1500/2000 6m /12m/QC Kg 11,500
10 ly 1500/2000 6m /12m/QC Kg 11,500
11 ly 1500/2000 6m /12m/QC Kg 11,500
12 ly 1500/2000 6m /12m/QC Kg 11,500
13 ly 1500/2000 6m /12m/QC Kg 11,500
14 ly 1500/2000 6m /12m/QC Kg 11,500
15 ly 1500/2000 6m /12m/QC Kg 11,500
16 ly 1500/2000 6m /12m/QC Kg 11,500
17 ly 1500/2000 6m /12m/QC Kg 11,500
18 ly 1500/2000 6m /12m/QC Kg 11,500
19 ly 1500/2000 6m /12m/QC Kg 11,500
20 ly 1500/2000 6m /12m/QC Kg 11,500
30 ly 1500/2000 6m /12m/QC Kg 11,500
40 ly 1500/2000 6m /12m/QC Kg 11,500
50 ly 1500/2000 6m /12m/QC Kg 11,500
60 ly 1500/2000 6m /12m/QC Kg 11,500
70 ly 1500/2000 6m /12m/QC Kg 11,500
80 ly 1500/2000 6m /12m/QC Kg 11,500
90 ly 1500/2000 6m /12m/QC Kg 11,500
100 ly 1500/2000 6m /12m/QC Kg 11,500
110 ly 1500/2000 6m /12m/QC Kg 11,500
120 ly 1500/2000 6m /12m/QC Kg 11,500
130 ly 1500/2000 6m /12m/QC Kg 11,500
140 ly 1500/2000 6m /12m/QC Kg 11,500
150 ly 1500/2000 6m /12m/QC Kg 11,500
160 ly 1500/2000 6m /12m/QC Kg 11,500
170 ly 1500/2000 6m /12m/QC Kg 11,500
180 ly 1500/2000 6m /12m/QC Kg 11,500
190 ly 1500/2000 6m /12m/QC Kg 11,500
200 ly 1500/2000 6m /12m/QC Kg Call
300 ly 1500/2000 6m /12m/QC Kg Call
Bảng báo giá thép tấm mạ kẽm mới cập nhật hôm nay
Mác thép Quy cách (mm) ĐVT Giá tiền (VNĐ)
SS400 Độ dày (mm) Rộng (mm) Dài (m)
Thép tấm mạ kẽm 1 ly 1500/2000 3m/6m/QC Kg 12,000
2 ly 1500/2000 3m/6m/QC Kg 12,000
3 ly 1500/2000 3m/6m/QC Kg 12,000
4 ly 1500/2000 3m/6m/QC Kg 12,000
5 ly 1500/2000 3m/6m/QC Kg 12,000
6 ly 1500/2000 3m/6m/QC Kg 12,000
7 ly 1500/2000 3m/6m/QC Kg 12,000
8 ly 1500/2000 3m/6m/QC Kg 12,000
9 ly 1500/2000 3m/6m/QC Kg 12,000
10 ly 1500/2000 3m/6m/QC Kg 12,000
11 ly 1500/2000 3m/6m/QC Kg 12,000
12 ly 1500/2000 3m/6m/QC Kg 12,000
13 ly 1500/2000 3m/6m/QC Kg 12,000
14 ly 1500/2000 3m/6m/QC Kg 12,000
15 ly 1500/2000 3m/6m/QC Kg 12,000
16 ly 1500/2000 3m/6m/QC Kg 12,000
17 ly 1500/2000 3m/6m/QC Kg 12,000
18 ly 1500/2000 3m/6m/QC Kg 12,000
19 ly 1500/2000 3m/6m/QC Kg 12,000
20 ly 1500/2000 3m/6m/QC Kg 12,000
30 ly 1500/2000 3m/6m/QC Kg 12,000
40 ly 1500/2000 3m/6m/QC Kg 12,000
50 ly 1500/2000 3m/6m/QC Kg 12,000
60 ly 1500/2000 3m/6m/QC Kg 12,000
70 ly 1500/2000 3m/6m/QC Kg 12,000
80 ly 1500/2000 3m/6m/QC Kg 12,000
90 ly 1500/2000 3m/6m/QC Kg 12,000
100 ly 1500/2000 3m/6m/QC Kg 12,000
110 ly 1500/2000 3m/6m/QC Kg 12,000
120 ly 1500/2000 3m/6m/QC Kg 12,000
130 ly 1500/2000 3m/6m/QC Kg 12,000
140 ly 1500/2000 3m/6m/QC Kg 12,000
150 ly 1500/2000 3m/6m/QC Kg 12,000
160 ly 1500/2000 3m/6m/QC Kg 12,000
170 ly 1500/2000 3m/6m/QC Kg 12,000
180 ly 1500/2000 3m/6m/QC Kg 12,000
190 ly 1500/2000 3m/6m/QC Kg 12,000
200 ly 1500/2000 3m/6m/QC Kg 12,000
300 ly 1500/2000 3m/6m/QC Kg 12,000

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *